پرسنل  باغ موزه قصر

 مدیر باغ موزه قصر
حسین هوشیار
88445806
معاون اجرایی و مدیر داخلی موزه مارکوف
مجید نصرالله زاده
داخلی 251
مسئول دفتر مدیریت
سید سعید جلال زاده
 88445806
مدیر روابط عمومی
حمیدرضا عظیمی
88437393
مدیر فرهنگی
محمد حسین مهدی پناه
 داخلی 248
مدیر داخلی موزه سیاسی
داود اسعدی خامنه
داخلی 254فکس 88445806
تلفن گویای باغ موزه قصر
88423400