فیلمی از داخل زندان قصر در سال 1337

آزادی جمعی از زندانیان سیاسی از زندان قصر - آبان ۱۳۵۷